سیستم های توزین دنا

مکمل ساز چهارتایی به همراه تابلو کنترل برنامه پذیر

دو فیدر برای توزین دائم pvc و کربنات کلیسم با نسب های تعیین شده

دوزر چهارتایی تغذیه کننده اکسترودر