نرم افزار مانیتورینگ با قابلیت تغییر طراحی درنسخه درحال اجرا , و کلاینت
کادفريم بعنوان رابط اپراتوري يا HMI, ایرانی دارای تائیدیه شورای عالی انفور ماتیک می باشد