فیلم های غربال های رزونانسی دنا

سرند یا غربال رزونانسی

غربال 2 تن در ساعت دنا

غربال ویبراتوری رزونانسی

غربال 12 تن در ساعت

روتاری فیدر برای جداسازی مواد